ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 15
แผนการสอน ครูรัชนิดา เกิดแก้ว
ครูผู้สอน ครูรัชนิดา เกิดแก้ว
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูรัชนิดา เกิดแก้ว
ประวัติศาสตร์ชาติไทย

แผนการสอน ประวัติศาสตร์ชาติไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. ประวัติศาสตร์ชาติไทย
เรื่อง 1.1 ประวัติศาสตร์ชาติไทย
1
  กระบวนการทางประวัติศาสตร์
2
  หลักฐานทางประวัติศาสตร์
3
  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนสุโขทัย
4
  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย ๑
5
  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย ๒
6
  ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา ๑
7
  ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา ๒
8
  ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุงธนบุรี
9
  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ การเมือง
10
  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ เศรษฐกิจ
11
  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ วัฒนธรรม
12
  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ สังคม
13
  พระราชกรณียกิจชีวิตพอเพียง ๑
14
  พระราชกรณียกิจชีวิตพอเพียง ๒
15
  การธำรงชาติไทย ๑

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ