ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 14
แผนการสอน ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุลย์, ผศ.ฐิติมา จิโนวัฒน์, รศ.เจษฎา อิสเหาะ, ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ, ดร.ทัศนีย์ นลวชัย, ดร.ผกามาศ ศรีจริยา, ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์, อาจารย์เสน่ บัวสนิท
ครูผู้สอน ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุลย์, ผศ.ฐิติมา จิโนวัฒน์, รศ.เจษฎา อิสเหาะ, ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ, ดร.ทัศนีย์ นลวชัย, ดร.ผกามาศ ศรีจริยา, ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์, อาจารย์เสน่ บัวสนิท
กําหนดการรายชั่วโมง

ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุลย์, ผศ.ฐิติมา จิโนวัฒน์, รศ.เจษฎา อิสเหาะ, ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ, ดร.ทัศนีย์ นลวชัย, ดร.ผกามาศ ศรีจริยา, ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์, อาจารย์เสน่ บัวสนิท
การประมง

แผนการสอน การประมง

หน่วยการเรียนรู้ 1. การประมง
เรื่อง 1.1 การประมง
1
  บทบาทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต้นทุนต่ำและระบบมาตรฐานฟาร์ม GAP
2
  การจัดการบ่อ/คุณภาพน้ำ/เตรียมบ่อ
3
  วัตถุดิบการผลิตอาหารสัตว์และการคำนวณสูตรอาหาร
4
  การผลิตอาหารและเทคนิคการใช้อาหาร
5
  การผลิตลูกพันธุ์ปลาและเทคนิคการเพาะพันธุ์
6
  เทคนิคการเลี้ยงปลา การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลผลิต และต้นทุนการผลิต
7
  คุณภาพน้ำที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์น้ำต้นทุนต่ำ
8
  เทคนิคการวิเคราะห์ และการจัดการคุณภาพน้ำ
9
  การวินิจฉัยโรคและการรักษา
10
  การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
11
  GMP และการคัดเลือกวัตถุดิบ
12
  การแปรรูปปลาส้ม
13
  สาธิตวิธีการแปรรูปไส้กรอกปลา
14
  การแปรรูปปลารมควัน

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ