มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ ผู้บริหารสถานีฯ

PR dltv | 24 ม.ค. 2563
311

           วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมด้วย ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี อ.สมใจ ศรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี อ.พงศ์ภูมิ ศรชมแก้ว หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล และอ.คมสันต์ ทับชัย ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาทางไกล มอบของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ แก่นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์วิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นายเกรียงไกร  แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ และนายก้องเกียรติ ส่องแสงจันทร์  หัวหน้าฝ่ายผลิตรายการ ณ สถานีโทรทัศน์วิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
           ในการนี้ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีฯ มอบของที่ระลึกจากทางสถานีฯ แทนคำขอบคุณในครั้งนี้