โรงเรียนวัดสิงห์ จังหวัดสิงห์บุรี และ โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม จังหวัดนครนายก ศึกษาดูงาน

PR dltv | 17 ก.ย. 2562
63

          วันจันทร์ที่ ๙ กันนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นางยุวนิตย์  ศรศิลป์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานของสถานีฯ  แก่ นายอนุพงศ์ คล้องการ  ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู-บุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนวัดสิงห์  ตำบลโพสังโฆ จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๑๒ คน 

          และ นางสาวปริยาภัทร  แสงอรุณรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู-บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จำนวน ๑๐ คน  ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  โดยการบริหารของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม    ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทางโรงเรียนวังไกลกังวล   ในพระบรมราชูปถัมภ์   และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของทางโรงเรียนต่อไป

          ในการนี้ นายเกรียงไกร  แสงทอง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ  นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมการปฏิบัติงานผลิตรายการการเรียนการสอนของสถานีฯ ในส่วนต่าง ๆ  ตั้งแต่ขั้นเตรียมการ  ขั้นบันทึกและถ่ายทำรายการ  จนถึงการตัดต่อและนำออกอากาศ  ซึ่งทั้ง ๒ โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  และจัดการเรียนการสอน  โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของ DLTV