โรงเรียนวัดดินดอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ ศึกษาดูงาน

Info-dltv | 19 ส.ค. 2562
104

   วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดดินดอน ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๖ คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับคณะครูและบุคลากร พร้อมทั้งศึกษาเรียนรู้กระบวนการผลิตรายการการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม จากห้องเรียนต้นทาง

   อนึ่ง โรงเรียนวัดดินดอน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต ๑ เปิดสอนระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ และจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์