โรงเรียนเทศบาล ๑ บางมูลนาก นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ศึกษาดูงาน

Info-dltv | 18 ส.ค. 2562
205

   วันศุกร์ ที่ ๑๖  สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญยัง มูลสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน จำนวน ๑๖ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปปรับใช้การเรียนการสอนทำให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

   โดย นายณัฐพงษ์ สวัสดี หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานของสถานี หลังจากนั้นนำเยี่ยมชมกระบวนการบันทึกรายการ ขั้นตอนการผลิตรายการการเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทาง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๓  ห้องควบคุมการบันทึกรายการ ห้องตัดต่อรายการ ห้องออกอากาศ และร่วมทดลองการบันทึกรายการภายในห้อง Virtual Studio และห้อง  Realset Studio  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์