ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทองหลาง-บางอ้อ-อาษา จังหวัดนครนายก ศึกษาดูงาน

Info-dltv | 23 ส.ค. 2562
145

  วันศุกร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานของสถานี แก่ น.ส.เพ็ญแข เสริมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทราย (พิมพานุสร) ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทองหลาง-บางอ้อ-อาษา จังหวัดนครนายก ในการนำคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทองหลาง - บางอ้อ - อาษา จำนวน ๔๗ ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบกาณ์ และให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาตระหนักเห็นความสำคัญของโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ไปขยายผลสร้างประโยชน์กับสถานศึกษา นักเรียน และบุคลากรในสังกัดต่อไป

  เสร็จสิ้นจากการรับฟังบรรยายสรุป เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นำคณะเยี่ยมชมกระบวนการบันทึกรายการ ขั้นตอนการผลิตรายการการเรียนการสอนจากห้องเรียนต้นทาง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๓  ห้องควบคุมการบันทึกรายการ ห้องตัดต่อรายการ ห้องออกอากาศ และร่วมทดลองการบันทึกรายการภายในห้อง Virtual Studio และห้อง Realset Studio เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์