นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) เยี่ยมชมสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Info-dltv | 17 ส.ค. 2562
107

วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การต้อนรับ  นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) พร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงานของสถานีฯ และนำชมกระบวนการผลิตรายการการเรียนการสอนในห้องเรียนต้นทาง และห้องปฏิบัติการต่าง ๆของสถานีฯ