การประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักการและเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อการเรียนการสอน การเขียนบทโทรทัศน์ และการทำ Storyboard

Info-dltv | 22 มี.ค. 2562
145

   วันศุกร์ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ก่อนพิธีการปิดการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “หลักการและเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนการสอน การเขียนบทโทรทัศน์ และการทำ Storyboard”  สำหรับครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อการสอน รศ.ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา, ผศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้, ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์, คุณธีระวิทย์ พุ่มไพบูลย์ และคุณเชาวรัตน์ แจ่มหล้า ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยศิลปากร นำเสนอผลงานและร่วมอภิปรายผลการฝึกปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนการสอน ของคณะครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ซึ่งทำการฝึกปฏิบัติการบันทึกเทปรายการเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

   ในการอภิปรายผลงานการฝึกปฏิบัติการ คณะวิทยากรได้ชื่นชมพัฒนาการในการสอนออกอากาศ การจัดทำสื่อการสอน เทคนิคการนำเสนอ ร่วมถึงกระบวนการผลิตรายการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการและฝ่ายสื่อการสอน ที่มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นมาก และแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการปรากฏกายของครูผู้สอน รวมถึงเทคนิคการถ่ายทำรายการ บรรยายกาศภายในห้องเรียน แสงสว่างภายในห้องเรียน และการควบคุมเสียงในการบันทึกเทปรายการ เพื่อให้รายการการเรียนการสอนของต้นทางโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้รับชมในโรงเรียนปลายทาง

   หลังจากการอภิปรายผลงาน ท่านผอ.ยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กล่าวขอบคุณคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๕ ท่าน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยศิลปากร  พร้อมทั้งกล่าวปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีท่านผอ.ราตรี ศรีไพรวรรณ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมพิธีปิดการอบรม