การประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักการและเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อการเรียนการสอน การเขียนบทโทรทัศน์ และการทำ Storyboard

Info-dltv | 22 มี.ค. 2562
105

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “หลักการและเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนการสอน การเขียนบทโทรทัศน์ และการทำ Storyboard  สำหรับครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์, เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อการสอน ” วันพุธ ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ช่วงเช้า รศ.ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา, ผศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ และ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ เรื่อง Active Learning การขับเคลื่อนการศึกษาสู่ความเป็น Thailand 4.0 และ การปรากฏกายทางโทรทัศน์เพื่อการเรียนการสอน สำหรับกิจกรรมการอบรมในช่วงบ่าย คณะวิทยากรแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนการสอน  การเขียนบทโทรทัศน์  การผลิตงาน Infographic  ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .