มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑๖

PR dltv | 26 มิ.ย. 2561
363

 

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค      ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่  ๑๖  ประจำปี ๒๕๖๑ ใน ๖ ประเภทโครงงาน คือ โครงงานวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, ประวัติศาสตร์ และโครงงานคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อชิงเงินรางวัล และ โล่เกียรติยศ  ของ  พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ โดยส่งโครงงานคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และให้จังหวัดส่งเข้าประกวดในระดับภาค ภายวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ขอเชิญชมการประกวดรอบสุดท้ายในวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา นักเรียนและผู้ที่สนใจจะเป็นตัวแทนจังหวัดเพื่อเข้าประกวดในระดับภาค ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ ๒ โทร.๐–๔๔๒๕–๒๐๙๐ หรือ    ๐๘-๓๓๑๔-๖๔๔๗/๐๘-๙๖๒๒-๑๙๐๙ สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดได้ที่  WWW.facebook.com/ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่สอง  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขั้นตอนการคัดเลือก โครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และประวัติศาสตร์

ใช้กติกาการประกวดตามหลักเกณฑ์การประกวดของ มูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์ โดยให้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนของ ๒๐ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานอนุกรรมการมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ประจำจังหวัด ดำเนินการจัดการประกวดระดับจังหวัด โดยมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัด คัดเลือกตัวแทนในระดับประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาของจังหวัดดำเนินการคัดเลือกในระดับมัธยมศึกษา เป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัด ระดับละ ๑ โครงงาน ๕ ประเภทโครงงาน รวมจังหวัดละ ๑๕ โครงงาน ส่งเข้าประกวดในระดับภาคให้แล้วเสร็จภายใน ๑  ก.ค. ๖๑ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้ลงนามหนังสือส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดในหลักเกณฑ์การประกวด ให้กองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยจะดำเนินการจัดการประกวดระดับภาค ในวันที่  ๑๗ – ๑๘ ส.ค. ๖๑ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมการประกวดระดับภาคให้ใช้งบประมาณจากต้นสังกัด