ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 132
แผนการสอน ครูธารทิพย์ จึงสิริรุ่งเรือง
ครูผู้สอน ครูธารทิพย์ จึงสิริรุ่งเรือง

ครูธารทิพย์ จึงสิริรุ่งเรือง
ปฐมวัย 2563/2

แผนการสอน อนุบาลปีที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ 1. รู้รอบปลอดภัย
เรื่อง 1.1 รู้รอบปลอดภัย 1 ธ.ค. 63
  รู้รอบปลอดภัย(1) 1ธ.ค.63
เรื่อง 1.2 รู้รอบปลอดภัย 2 ธ.ค. 63
  รอบรู้ปลอดภัย(2) 2ธ.ค.63
เรื่อง 1.3 รู้รอบปลอดภัย 3 ธ.ค. 63
  รู้รอบปลอดภัย(3) 3ธ.ค.63
เรื่อง 1.4 รู้รอบปลอดภัย 4 ธ.ค. 63
  รู้รอบปลอดภัย(4) 4ธ.ค.63
เรื่อง 1.5 รู้รอบปลอดภัย 8 ธ.ค. 63
  รู้รอบปลอดภัย(5) 7ธ.ค.63
หน่วยการเรียนรู้ 2. ลอยกระทง
เรื่อง 2.1 ลอยกระทง 9 ธ.ค. 63
  ลอยกระทง (1) 8 ธ.ค. 63
เรื่อง 2.2 ลอยกระทง 11 ธ.ค. 63
  ลอยกระทง (2) 9 ธ.ค. 63
เรื่อง 2.3 ลอยกระทง 14 ธ.ค. 63
  ลอยกระทง (3) 14 ธ.ค. 63
เรื่อง 2.4 ลอยกระทง 15 ธ.ค. 63
  ลอยกระทง (4) 15 ธ.ค. 63
เรื่อง 2.5 ลอยกระทง 16 ธ.ค. 63
  ลอยกระทง(5) 16 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 3. กลางวัน กลางคืน
เรื่อง 3.1 กลางวัน กลางคืน 17 ธ.ค. 63
  กลางวันกลางคืน(1) 17 ธ.ค. 63
เรื่อง 3.2 กลางวัน กลางคืน 18 ธ.ค. 63
  กลางวันกลางคืน(2) 18 ธ.ค. 63
เรื่อง 3.3 กลางวัน กลางคืน 21 ธ.ค. 63
  กลางวันกลางคืน(3) 21 ธ.ค. 63
เรื่อง 3.4 กลางวัน กลางคืน 22 ธ.ค. 63
  กลางวันกลางคืน(4) 22 ธ.ค. 63
เรื่อง 3.5 กลางวัน กลางคืน 23 ธ.ค. 63
  กลางวันกลางคืน(5) 23 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 4. ค่านิยมไทย
เรื่อง 4.1 ค่านิยมไทย 24 ธ.ค. 63
  ค่านิยมไทย (1) 24 ธ.ค. 63
เรื่อง 4.2 ค่านิยมไทย 25 ธ.ค. 63
  ค่านิยมไทย (2) 25 ธ.ค. 63
เรื่อง 4.3 ค่านิยมไทย 28 ธ.ค. 63
  ค่านิยมไทย (3) 28 ธ.ค. 63
เรื่อง 4.4 ค่านิยมไทย 29 ธ.ค. 63
  ค่านิยมไทย (4) 29 ธ.ค. 63
เรื่อง 4.5 ค่านิยมไทย 30 ธ.ค. 63
  ค่านิยมไทย (5) 30 ธ.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 5. วันชาติ
เรื่อง 5.1 วันชาติ 4 ม.ค. 64
  วันชาติ (1) 4 ม.ค. 64
เรื่อง 5.2 วันชาติ 5 ม.ค. 64
  วันชาติ (2) 5 ม.ค. 64
เรื่อง 5.3 วันชาติ 6 ม.ค. 64
  วันชาติ (3) 6 ม.ค. 64
เรื่อง 5.4 วันชาติ 7 ม.ค. 64
  วันชาติ (4) 7 ม.ค. 64
เรื่อง 5.5 วันชาติ 8 ม.ค. 64
  วันชาติ (5) 8 ม.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 6. เศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง 6.1 เศรษฐกิจพอเพียง 11 ม.ค. 64
  เศรษฐกิจพอเพียง(1) 11 ม.ค. 64
เรื่อง 6.2 เศรษฐกิจพอเพียง 12 ม.ค. 64
  เศรษฐกิจพอเพียง(2) 12 ม.ค. 64
เรื่อง 6.3 เศรษฐกิจพอเพียง 13 ม.ค. 64
  เศรษฐกิจพอเพียง(3) 13 ม.ค. 64
เรื่อง 6.4 เศรษฐกิจพอเพียง 14 ม.ค. 64
  เศรษฐกิจพอเพียง(4) 14 ม.ค. 64
เรื่อง 6.5 เศรษฐกิจพอเพียง 15 ม.ค. 64
  เศรษฐกิจพอเพียง(5) 15 ม.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 7. เทคโนโลยีและการสื่อสาร
เรื่อง 7.1 เทคโนโลยีและการสื่อสาร 18 ม.ค. 64
  เทคโนโลยีและการสื่อสาร (1) 18 ม.ค. 64
เรื่อง 7.2 เทคโนโลยีและการสื่อสาร 19 ม.ค. 64
  เทคโนโลยีและการสื่อสาร (2) 19 ม.ค. 64
เรื่อง 7.3 เทคโนโลยีและการสื่อสาร 20 ม.ค. 64
  เทคโนโลยีและการสื่อสาร (3) 20 ม.ค. 64
เรื่อง 7.4 เทคโนโลยีและการสื่อสาร 21 ม.ค. 64
  เทคโนโลยีและการสื่อสาร (4) 21 ม.ค. 64
เรื่อง 7.5 เทคโนโลยีและการสื่อสาร 22 ม.ค. 64
  เทคโนโลยีและการสื่อสาร (5) 22 ม.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 8. วันขึ้นปีใหม่
เรื่อง 8.1 วันขึ้นปีใหม่ 25 ม.ค. 64
  วันขึ้นปีใหม่ (1) 25 ม.ค. 64 (มีสื่อกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ประกอบการสอน)
เรื่อง 8.2 วันขึ้นปีใหม่ 26 ม.ค. 64
  วันขึ้นปีใหม่ (2) 26 ม.ค. 64
เรื่อง 8.3 วันขึ้นปีใหม่ 27 ม.ค. 64
  วันขึ้นปีใหม่ (3) 27 ม.ค. 64
เรื่อง 8.4 วันขึ้นปีใหม่ 28 ม.ค. 64
  วันขึ้นปีใหม่ (4) 28 ม.ค. 64
เรื่อง 8.5 วันขึ้นปีใหม่ 29 ม.ค. 64
  วันขึ้นปีใหม่ (5) 29 ม.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 9. สนุกตัวเลข
เรื่อง 9.1 สนุกตัวเลข 1 ก.พ. 64
  สนุกกับตัวเลข (1) 1 ก.พ. 64
เรื่อง 9.2 สนุกตัวเลข 2 ก.พ. 64
  สนุกกับตัวเลข (2) 2 ก.พ. 64
เรื่อง 9.3 สนุกตัวเลข 3 ก.พ. 64
  สนุกกับตัวเลข (3) 3 ก.พ. 64
เรื่อง 9.4 สนุกตัวเลข 4 ก.พ. 64
  สนุกกับตัวเลข (4) 4 ก.พ. 64
เรื่อง 9.5 สนุกตัวเลข 5 ก.พ. 64
  สนุกกับตัวเลข (5) 5 ก.พ. 64
หน่วยการเรียนรู้ 10. ขนาดรูปร่าง รูปทรง
เรื่อง 10.1 ขนาดรูปร่าง รูปทรง 8 ก.พ. 64
  ขนาดรูปร่าง รูปทรง (1) 8 ก.พ. 64
เรื่อง 10.2 ขนาดรูปร่าง รูปทรง 9 ก.พ. 64
  ขนาดรูปร่าง รูปทรง (2) 9 ก.พ. 64
เรื่อง 10.3 ขนาดรูปร่าง รูปทรง 10 ก.พ. 64
  ขนาดรูปร่าง รูปทรง (3) 10 ก.พ. 64
เรื่อง 10.4 ขนาดรูปร่าง รูปทรง 11 ก.พ. 64
  ขนาดรูปร่าง รูปทรง (4) 11 ก.พ. 64
เรื่อง 10.5 ขนาดรูปร่าง รูปทรง 15 ก.พ. 64
  ขนาดรูปร่าง รูปทรง (5) 15 ก.พ. 64
หน่วยการเรียนรู้ 11. วันเด็ก วันครู
เรื่อง 11.1 วันเด็ก วันครู 16 ก.พ. 64
  วันเด็ก วันครู (1) 16 ก.พ. 64
เรื่อง 11.2 วันเด็ก วันครู 17 ก.พ. 64
  วันเด็ก วันครู (2) 17 ก.พ. 64
เรื่อง 11.3 วันเด็ก วันครู 18 ก.พ. 64
  วันเด็ก วันครู (3) 18 ก.พ. 64
เรื่อง 11.4 วันเด็ก วันครู 19 ก.พ. 64
  วันเด็ก วันครู (4) 19 ก.พ. 64
เรื่อง 11.5 วันเด็ก วันครู 22 ก.พ. 64
  วันเด็ก วันครู (5) 22 ก.พ. 64
หน่วยการเรียนรู้ 12. โลกสวยด้วยสีสัน
เรื่อง 12.1 โลกสวยด้วยสีสัน 23 ก.พ. 64
  โลกสวยด้วยสีสัน (1) 23 ก.พ. 64
เรื่อง 12.2 โลกสวยด้วยสีสัน 24 ก.พ. 64
  โลกสวยด้วยสีสัน (2) 24 ก.พ. 64
เรื่อง 12.3 โลกสวยด้วยสีสัน 25 ก.พ. 64
  โลกสวยด้วยสีสัน (3) 25 ก.พ. 64
เรื่อง 12.4 โลกสวยด้วยสีสัน 1 มี.ค. 64
  โลกสวยด้วยสีสัน (4) 1 มี.ค. 64
เรื่อง 12.5 โลกสวยด้วยสีสัน 2 มี.ค. 64
  โลกสวยด้วยสีสัน (5) 2 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 13. ฤดูหนาว
เรื่อง 13.1 ฤดูหนาว 3 มี.ค. 64
  ฤดูหนาว (1) 3 มี.ค. 2564
เรื่อง 13.2 ฤดูหนาว 4 มี.ค. 64
  ฤดูหนาว (2) 4 มี.ค. 2564
เรื่อง 13.3 ฤดูหนาว 5 มี.ค. 64
  ฤดูหนาว (3) 5 มี.ค. 2564
เรื่อง 13.4 ฤดูหนาว 8 มี.ค. 64
  ฤดูหนาว (4) 8 มี.ค. 2564
เรื่อง 13.5 ฤดูหนาว 9 มี.ค. 64
  ฤดูหนาว (5) 9 มี.ค. 2564
หน่วยการเรียนรู้ 14. แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน
เรื่อง 14.1 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน 10 มี.ค. 64
  แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (1) 10 มี.ค. 64
เรื่อง 14.2 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน 11 มี.ค. 64
  แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (2) 11 มี.ค. 64
เรื่อง 14.3 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน 12 มี.ค. 64
  แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (3) 12 มี.ค. 64
เรื่อง 14.4 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน 15 มี.ค. 64
  แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (4) 15 มี.ค. 64
เรื่อง 14.5 แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน 16 มี.ค. 64
  แรงและพลังงานในชีวิตประจำวัน (5) 16 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 15. เสียงรอบตัว
เรื่อง 15.1 เสียงรอบตัว 17 มี.ค. 64
  เสียงรอบตัว (1) 17 มี.ค. 64
เรื่อง 15.2 เสียงรอบตัว 18 มี.ค. 64
  เสียงรอบตัว (2) 18 มี.ค. 64
เรื่อง 15.3 เสียงรอบตัว 19 มี.ค. 64
  เสียงรอบตัว (3) 19 มี.ค. 64
เรื่อง 15.4 เสียงรอบตัว 22 มี.ค. 64
  เสียงรอบตัว (4) 22 มี.ค. 64
เรื่อง 15.5 เสียงรอบตัว 23 มี.ค. 64
  เสียงรอบตัว (5) 23 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 16. รักการอ่าน
เรื่อง 16.1 รักการอ่าน 24 มี.ค. 64
  รักการอ่าน(1) 24 มี.ค. 63
เรื่อง 16.2 รักการอ่าน 25 มี.ค. 64
  รักการอ่าน(2) 25 มี.ค. 63
เรื่อง 16.3 รักการอ่าน 26 มี.ค. 64
  รักการอ่าน(3) 26 มี.ค. 63
เรื่อง 16.4 รักการอ่าน 29 มี.ค. 64
  รักการอ่าน (4) 29 มี.ค. 64
เรื่อง 16.5 รักการอ่าน 30 มี.ค. 64
  รักการอ่าน (5) 30 มี.ค. 64
หน่วยการเรียนรู้ 17. ปริมาตร น้ำหนัก
เรื่อง 17.1 ปริมาตร น้ำหนัก (1) 31 มี.ค. 64
  ปริมาตร น้ำหนัก(1) 31 มี.ค. 64
เรื่อง 17.2 ปริมาตร น้ำหนัก (2) 1 เม.ย. 64
  ปริมาตร น้ำหนัก (2) 1 เม.ย. 64
เรื่อง 17.3 ปริมาตร น้ำหนัก (3) 2 เม.ย. 64
  ปริมาตร น้ำหนัก (3) 2 เม.ย. 64
เรื่อง 17.4 ปริมาตร น้ำหนัก (4) 5 เม.ย. 64
  ปริมาตร น้ำหนัก (4) 5 เม. ย. 64
เรื่อง 17.5 ปริมาตร น้ำหนัก (5) 7 เม.ย. 64
  ปริมาตร น้ำหนัก (5) 7 เม.ย. 64
หน่วยการเรียนรู้ 18. ฤดูร้อน
เรื่อง 18.1 ฤดูร้อน 8 เม.ย. 64
  ฤดูร้อน (1) 8 เม.ย. 64
เรื่อง 18.2 ฤดูร้อน 9 เม.ย. 64
  ฤดูร้อน (2) 9 เม.ย. 64

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ