สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่ออยู่สูงจากพื้นโลกขึ้นไป อากาศมีปริมาณลดลง ทำให้แรงของอากาศที่กระทำต่อวัตถุมีค่าลดลง

ความดันอากาศจึงมีความสัมพันธ์กับระดับความสูงจากพื้นโลก โดยที่ระดับความสูงจากพื้นโลกมาก

ความดันอากาศจะลดลง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับระดับความสูงจากพื้นโลก

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถามในใบงาน

- มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

- สังเกตทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนที่ 8 เรื่อง แรง
ชั่วโมง ความดันอากาศที่ระดับความสูงต่างกัน
เรื่อง ความดันอากาศที่ระดับความสูงต่างกัน วันที่ 20 ก.พ. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)