สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โครงงานเป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลาย ๆ สิ่งที่อยากรู้คำตอบให้ลึกซึ้งหรือเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ ให้มากขึ้นโดยใช้ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการแก้ปัญหา การ แสวงหาความรู้และต้องมีลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และ สิ่งแวดล้อมจนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้น ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.เข้าใจกระบวนการทำงานโดยใช้โครงงาน
2.ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานได้
3.มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2.ใบงาน

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วย สายฝันให้เป็นจริง
ชั่วโมง หน่วยสายฝันให้เป็นจริง
เรื่อง การทำโครงงาน วันที่ 18 ก.พ. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้)