สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของวัตถุ โดยวัตถุที่มีขนาดพื้นที่มาก จะมีแรงที่
อากาศกระทำต่อวัตถุมาก แรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุในพื้นที่ ๑ ตารางหน่วย เรียกว่า ความดันอากาศ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุที่มีขนาดพื้นที่แตกต่างกัน

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถามในใบงาน

- มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

- สังเกตทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนที่ 8 เรื่อง แรง
ชั่วโมง แรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุที่มีพื้นที่ต่างกัน
เรื่อง แรงที่อากาศกระทำต่อวัตถุที่มีพื้นที่ต่างกัน วันที่ 18 ก.พ. 62 (มีใบงาน)