สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายครัวเรือน คือวิธีแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ทราบฐานะทางการเงินของครอบครัว นำมาวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดการออม การใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดคุ้มค่าและไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟื่อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกประโยชน์ของการทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายครัวเรือนได้
2.ปฏิบัติกิจกรรมการทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายครัวเรือนได้

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2.ใบงาน

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วย สายฝันให้เป็นจริง
ชั่วโมง หน่วยสายฝันให้เป็นจริง
เรื่อง การทำบัญชีรับ – จ่ายครัวเรือน วันที่ 11 ก.พ. 62 (มีใบงาน)