สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุทุกทิศทาง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายได้ว่าอากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุทุกทิศทาง

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถามในใบงาน

- มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

- สังเกตทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนที่ 8 เรื่อง แรง
ชั่วโมง อากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุ
เรื่อง อากาศมีแรงกระทำต่อวัตถุ วันที่ 11 ก.พ. 62 (มีใบงาน)