สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แรงเสียดทานมีประโยชน์ในการทำกิจกรรมบางอย่าง แต่กิจกรรมบางอย่างก็ไม่ต้องใช้แรงเสียดทาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายการใช้ประโยชน์ของแรงเสียดทานในการทำกิจกรรมต่าง ๆ

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถามในใบงาน

- มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

- สังเกตทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนที่ 8 เรื่อง แรง
ชั่วโมง การใช้ประโยชน์ของแรงเสียดทาน
เรื่อง การใช้ประโยชน์ของแรงเสียดทาน วันที่ 6 ก.พ. 62 (มีใบงาน)