สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แรงเสียดทานเป็นแรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ เกิดขึ้นระหว่างวัตถุและพื้นผิวสัมผัส บนพื้นผิว

ที่ต่างกันจะมีค่าแรงเสียดทานต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายแรงเสียดทานบนพื้นผิวต่างชนิดกัน

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถามในใบงาน

- มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

- สังเกตทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนที่ 8 เรื่อง แรง
ชั่วโมง แรงเสียดทานบนพื้นผิวชนิดต่างๆ
เรื่อง แรงเสียดทานบนพื้นผิวชนิดต่างๆ วันที่ 4 ก.พ. 62 (มีใบงานและวีดีโอ)