สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้สนทนาเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัวและสิ่งใกล้ตัวทาให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนาไปใช้สื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ต.1.1 ป.1/2 อ่านออกเสียงคำสะกดคำอ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการาอ่าน

ต 1.2 ป.4/4 พูด/เขียน เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัวตามแบบที่ฟัง

ต 1.3 ป.4/2 พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวตามที่ฟังหรืออ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ออกเสียงคำศัพท์และสะกดคำได้

2. บอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับตนเองได้

3. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการพูดข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง
2. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Me & My Family
3. ตรวจใบงาน/ตรวจผลงาน
4. ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต / มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทางาน
5. ประเมินความสามารถในการสื่อสาร การคิดและการใช้ทักษะชีวิต

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Me & my Family
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่1 Me & my Family เรื่อง All About Me
เรื่อง Hello! My Name is Mary. (16 พ.ค. 62) (มีใบงาน)