สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

มนุษย์ต้องประกอบอาชีพตามความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อให้ได้รายได้มาดำรงชีวิต ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ซึ่งการจะได้สิ่งเหล่านี้มาใช้สอย ต้องมีเงินซื้อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายความหมายและความสำคัญของอาชีพได้
2.สำรวจข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆในชุมชน
3.มีวินัยในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2.การปฏิบัติกิจกรรม

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วย สายฝันให้เป็นจริง
ชั่วโมง หน่วยสายฝันให้เป็นจริง
เรื่อง ความหมายและความสำคัญของอาชีพ/อาชีพในชุมชน วันที่ 21 ม.ค. 62