สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ของเหลวมีแรงพยุงกระทำต่อวัตถุที่ลอยหรือจมในของเหลว การจมหรือการลอยตัวของวัตถุขึ้นอยู่กับ

น้ำหนักของวัตถุและแรงพยุงของของเหลวนั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายผลของแรงพยุงของของเหลวที่กระทำต่อวัตถุ

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถามในใบงาน

- มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

- สังเกตทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนที่ 8 เรื่อง แรง
ชั่วโมง แรงพยุงของของเหลว
เรื่อง แรงพยุงของของเหลว วันที่ 28 ม.ค. 62 (มีใบงาน)