สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การจัดเก็บเอกสารสำคัญอย่างถูกวิธีจะช่วยให้เอกสารไม่สูญหายและค้นหาได้ง่าย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกประเภทของเอกสารและวิธีการจัดเก็บได้
2.ปฏิบัติกิจกรรมการจัดเก็บเอกสารสำคัญได้
3.มีวินัยในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2.การปฏิบัติกิจกรรม

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วย สายฝันให้เป็นจริง
ชั่วโมง หน่วยสายฝันให้เป็นจริง
เรื่อง การจัดเก็บเอกสารสำคัญ วันที่ 14 ม.ค. 62