สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อมีแรงมากกว่าหนึ่งแรงกระทำต่อวัตถุ จะเสมือนมีแรงหนึ่งแรงที่เป็นผลลัพธ์ของแรงหลายแรงนั้น

กระทำต่อวัตถุ โดยแรงลัพธ์ของแรงหลาย ๆ แรงที่อยู่ในแนวเดียวกัน และมีทิศทางเดียวกันหาได้จาก

ผลรวมของแรงหลาย ๆ แรงนั้น ส่วนแรงลัพธ์ของแรงหลาย ๆ แรงที่อยู่ในแนวเดียวกันและมีทิศทาง              

ตรงกันข้าม หาได้จากผลต่างของแรงหลาย ๆ แรงนั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายความหมายของแรง

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถามในใบงาน

- มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

- สังเกตทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนที่ 8 เรื่อง แรง
ชั่วโมง แรงและแรงลัพธ์
เรื่อง แรงและแรงลัพธ์ วันที่ 21 ม.ค. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก