สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 รูปสระในภาษาไทย มีจำนวนมาก ส่วนเสียงสระมี 2 ประเภท คือ เสียงสระเดี่ยว และเสียงสระประสม เสียงสระเดี่ยว คือ สระที่ออกเสียงโดยอวัยวะในช่องปาก อยู่ในตำแหน่งเดียวตลอด มี 18 หน่วยเสียง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อ่านคำที่มีรูปสระเสียงสั้นเสียงยาวที่เป็นสระเดี่ยวได้

2. เขียนคำที่มีรูปสระเสียงสั้นเสียงยาวที่เป็นสระเดี่ยวได้

3.ใฝ่เรียนรู้เพิ่มเติมจากคำที่กำหนดให้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2.ประเมินการอ่าน เขียน

3.ประเมินผลงานนักเรียน

4.ประเมินก่อนเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัส ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง สวัสดีเพื่อนใหม่ 1
เรื่อง สวัสดีเพื่อนใหม่ 1 วันที่ 21 พ.ค.62 (มีใบงาน)