สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑. การดูแลสุขภาพอนามัย การปฏิบัติตนให้มี พลานามัยที่ดี  โดยใช้ภาพ สุขบัญญัติ  10 ประการ

๒. การดูแลรักษาตนเองในการแปรงฟันอย่างถูกวิธี

๓. การดูแลรักษาและป้องกันอันตรายของอวัยวะ

๔. ชื่ออวัยวะและความสำคัญของอวัยวะนั้น

๕. หน้าที่ของอวัยวะของร่างกาย

๖. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

๗. การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับความสูง-ต่ำ

๘. การจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์อวัยวะต่างๆ

๙. การเรียงลำดับภาพเหตุการณ์กิจวัตรประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐานที่ ๑  ตบช ๑.๑ (๑.๑.๑)

                      ตบช ๑.๓ (๑.๓.๑)

มาตรฐานที่ ๒  ตบช ๒.๑ (๒.๑.๑)

                     ตบช ๒.๒ (๒.๒.๑)

มาตรฐานที่ ๔  ตบช ๔.๑ (๔.๑.๑) (๔.๑.๓)

มาตรฐานที่ ๕  ตบช ๕.๒ (๕.๒.๑)

มาตรฐานที่ ๘  ตบช ๘.๒ (๘.๒.๑)

                      ตบช ๘.๓ (๘.๓.๒)

มาตรฐานที่ ๙  ตบช ๙.๒ (๙.๒.๒)

มาตรฐานที่ ๑๐  ตบช ๑๐.๑ (๑๐.๑.๑) (๑๐.๑.๓)   (๑๐.๑.๔)

                       ตบช ๑๐.๒ (๑๐.๒.๑)

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. มีสุขอนามัยดี  น้ำหนัก  ส่วนสูงตรงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย

๒. บอกวิธีการดูแลสุขภาพอนามัยการรักษาความสะอาดร่างกายและการแปรงฟันที่ถูกวิธี

๓.บอกวิธีการปฏิบัติตนให้มีพลานามัยดี

๔. เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน

๕. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้

๖. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเองต่อผู้อื่นได้

๗.แสดงท่าทาง / เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ และดนตรีได้

๘. ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้ด้วยตนเอง

๙. เล่นหรือทำงานร่วมมือกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมายได้

๑๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้นำผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์

๑๑. เขียนชื่อของตนเองตามแบบ เขียนข้อความด้วยวิธีที่คิดขึ้นเองได้

๑๒. จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือนของอวัยวะได้

๑๓. บอก อธิบายเกี่ยวกับชื่อและความสัมพันธ์อวัยวะภายนอกร่างกายได้

๑๔. จำแนก จัดกลุ่มภาพคนกับเครื่องแต่งกายได้

๑๕. เรียงลำดับสิ่งของและเหตุการณ์อย่างน้อย 5 ลำดับ

๑๖. บอกผลที่เกิดขึ้นจากการดูแลรักษาอวัยวะร่างกายของตนเองได้

๑๗.บอกลักษณะของชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น อนุบาล 3
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2562/1
หน่วย ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๓
ชั่วโมง หน่วยที่ ๓ เรื่องตัวเรา
เรื่อง หน่วยที่ ๓ ตัวเรา (1) (28 พ.ค. 62)