สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นการนำผลผลิตที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วมาใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
2.ปฏิบัติกิจกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิต
3.มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2.การปฏิบัติกิจกรรม

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วย เกษตรกรรมคู่บ้าน
ชั่วโมง เกษตรกรรมคู่บ้าน
เรื่อง การเก็บเกี่ยวผลผลิต วันที่ 7 ม.ค 2562 (มีใบงาน)