สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เสียงดัง เสียงค่อยขึ้นกับพลังงานในการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถามในใบงาน

- มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

- สังเกตทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนที่ 7 เรื่อง เสียง
ชั่วโมง เสียงดัง เสียงค่อย
เรื่อง เสียงดัง เสียงค่อย วันที่ 7 ม.ค. 2562 (มีใบงาน)