สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เสียงสูงเสียงต่ำของเสียงขึ้นอยู่กับความถี่ในการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงนั้น ๆ แหล่งกำเนิดเสียง
ที่สั่นด้วยความถี่ต่ำจะให้เสียงต่ำ แหล่งกำเนิดเสียงที่สั่นด้วยความถี่สูงจะให้เสียงสูง ซึ่งมวลของวัสดุที่
เป็นแหล่งกำเนิดเสียง จะส่งผลต่อการเกิดเสียงต่ำและเสียงสูงของแหล่งกำเนิดเสียงนั้น ๆ โดยวัสดุที่มีมวล
มากจะให้เสียงต่ำ ส่วนวัสดุที่มีมวลน้อยจะทำให้เกิดเสียงสูง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำของวัตถุ

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถามในใบงาน

- มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

- สังเกตทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนที่ 7 เรื่อง เสียง
ชั่วโมง เสียงสูง เสียงต่ำ
เรื่อง เสียงสูง เสียงต่ำ (2)วันที่ 2 ม.ค. 2562 (มีใบงาน)