สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน (hydroponics)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายขั้นตอนการปลูกพืชผักสวนครัว
2.ปฏิบัติกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวได้
3.มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

 

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2.การปฏิบัติกิจกรรม

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วย เกษตรกรรมคู่บ้าน
ชั่วโมง เกษตรกรรมคู่บ้าน
เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัว วันที่ 24 ธ.ค. 2561