สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน (hydroponics)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกประโยชน์ของการขยายพันธ์พืชได้
2.ปฏิบัติตามใบกิจกรรมเรื่องประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช
3.มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2.การปฏิบัติกิจกรรม

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วย เกษตรกรรมคู่บ้าน
ชั่วโมง เกษตรกรรมคู่บ้าน
เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกพืช วันที่ 17 ธ.ค. 2561