สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การได้ยินเสียงประกอบด้วยแหล่งกำเนิดเสียง ตัวกลางของเสียง และหูซึ่งเป็นอวัยวะรับเสียง เสียง
ต้องอาศัยตัวกลางเพื่อส่งพลังงานจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงไปยังเยื่อแก้วหู และส่งพลังงานผ่านไป
ยังสมองทำให้ได้ยินเสียง เราจึงต้องระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดกับเยื่อแก้วหู

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายการเกิดลม 

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถามในใบงาน

- มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

- สังเกตทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนที่ 7 เรื่อง เสียง
ชั่วโมง เสียงกับการได้ยิน
เรื่อง เสียงกับการได้ยิน วันที่ 19 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)