สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เสียงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดเสียงทุกทิศทาง และเสียงเคลื่อนที่ได้ต้องอาศัยตัวกลาง ทั้งของแข็ง

ของเหลว และอากาศ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายการเคลื่อนที่ของเสียง

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถามในใบงาน

- มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

- สังเกตทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนที่ 7 เรื่อง เสียง
ชั่วโมง การเคลื่อนที่ของเสียง
เรื่อง การเคลื่อนที่ของเสียง วันที่ 17 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)