สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงเมื่อทำให้แหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ดีด สี ตี เป่า ดึง จะเกิดเสียง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายการเกิดเสียง

การวัดผลและประเมินผล

- การตอบคำถามในใบงาน

- มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

- สังเกตทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว 15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนที่ 7 เรื่อง เสียง
ชั่วโมง การเกิดเสียง
เรื่อง การเกิดเสียง วันที่ 3 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)