สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การคัดลายมือ เป็นการเขียนตัวอักษรด้วยตัวบรรจงให้ถูกต้องตามรูปแบบ สวยงามและอ่านง่าย มีทั้ง

การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด การคัดลายมือเป็นพื้นฐานในการเขียนหนังสือให้สวยงาม รวดเร็ว สะอาด และเป็นระเบียบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ท 2.1 ป. 5/1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด

     จุดประสงค์ เมื่อจบบทเรียนแล้ว นักเรียนสามารถ

          1. บอกหลักการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดได้

          2. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบกระทรวงศึกษาธิการได้

          3. บอกคุณค่าของการฝึกคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดได้

การวัดผลและประเมินผล

          1. ประเมินจากการตอบคำถาม

          2. ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

          3. ประเมินผลงาน (สมุด) / บอกหลักและคุณค่าของการคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด /

              ใบงานที่ ๐๑ คัดสวย เขียนถูกด้วยมือเรา

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท ๑๕๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน
ชั่วโมง คัดถูก เขียนสวย ผันได้
เรื่อง คัดถูก เขียนสวย ผันได้(1) วันที่ 16 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)