สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. สัตว์แต่ละชนิดจะมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกัน บางอย่างแตกต่างกัน  สัตว์บางชนิดมีปีก สัตว์บางชนิดมีขา บางชนิดไม่มีขา สัตว์บางชนิดมีครีบ บางชนิดไม่มีครีบเป็นต้น

2. เกณฑ์ในการจำแนกหมายถึง สิ่งที่นำมาพิจารณาเพื่อใช้ในการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มต่างๆ

3. สัตว์ต่างๆมีลักษณะภายนอกบางอย่างที่เหมือนกัน บางอย่างที่แตกต่างกันออกไป สามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มๆ ได้หลายกลุ่ม โดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ในการจำแนก สัตว์ที่มีลักษณะภายนอกเหมือนกัน จะอยู่กลุ่มเดียวกัน สัตว์ที่มีลักษณะภายนอกต่างกันจะอยู่คนละกลุ่มกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายการจำแนกกลุ่มสัตว์โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเอง

การวัดผลและประเมินผล

๑. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการอธิบายเรื่องการจำแนกสัตว์โดยสังเกตจากการ ตอบคำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

๒. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การสังเกต การจำแนกประเภท การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล การลงความเห็นจากข้อมูล โดยสังเกตจากการตอบคำถามการอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

๓. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ ๑ การจำแนกสิ่งมีชีวิต เรื่อง การจำแนกสัตว์
เรื่อง การจำแนกสัตว์ 1 (10 มิ.ย. 62)(มีใบงาน)