สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียน การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียน การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งสิ่งของในห้องเรียน และการพูดบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียน ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1 ป.2/3 เลือกภาพ ตรงตามความหมายของคำ กลุ่มคำ และประโยคที่ฟัง 
ต1.1 ป.2/4 ตอบคำถามจากการฟังประโยคบทสนทนา
ต1.2 ป.2/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง
ต1.3 ป.2/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. ออกเสียงคำศัพท์และประโยคได้  
2. บอกความหมายของคำศัพท์และประโยคที่ฟังได้ 
3. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งสิ่งของในห้องเรียนได้  

การวัดผลและประเมินผล

1. ทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้ 
2. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์การพูดประโยคตามโครงสร้าง
3. ประเมินการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน และตรวจใบงาน / ผลงาน
4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School เรื่อง Back to School
เรื่อง Things in the Classroom (1) 8 ส.ค. 2562 (มีสื่อวิดีโอ)