สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 สัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะที่เหมือนกันหรือคล้ายกัน  โดยลูกสัตว์จะมีลักษณะที่คล้ายกับพ่อแม่ เช่น สีขน สีตา ลักษณะลำตัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  เปรียบเทียบลักษณะที่คล้ายกันของพ่อแม่และลูก

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการอธิบายเรื่องครอบครัวสัตว์ โดยสังเกตจากการตอบ คำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

2. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การสังเกต การลงความเห็นจากข้อมูลโดยสังเกตการตอบคำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

3. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว13101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรม หน่วยย่อยที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์
เรื่อง ครอบครัวสัตว์ วันที่ 16 พ.ค. 62 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)