สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย และการพูดแนะนำสมาชิกในครอบครัว การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกในครอบครัว ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ
 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์
1. บอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับปู่ ย่า ตา ยาย ได้
2. บอกประโยคที่ใช้พูดแนะน า ปู่ ย่า ตา ยาย ได้
 

ตัวชี้วัด
ต1.1 ป.2/2 ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงคำสะกดคำและอ่านประโยคง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต1.1 ป.2/3 เลือกภาพ ตรงตามความหมายของคำกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง
ต1.3 ป.2/1 พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
 

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family เรื่อง In my Family
เรื่อง My Family (1) 24 มิ.ย. 2562