สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๑๔๑๐๑ ชั้น ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู เรื่อง อ่าน เขียนถูก รู้ความหมาย
เรื่อง อ่าน เขียนถูกรู้ ความหมาย (1) 22 พ.ค 62(มีใบงาน ใบความรู้)