สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำศัพท์ โครงสร้างประโยคในการพูดบรรยายเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ต1.1 ป.4/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่ายๆและบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต1.2 ป.4/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและครอบครัว
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวได้
2. สะกด และบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวได้
3. เขียนบรรยายภาพบุคคลที่อยู่และบ้านได้
4. พูดบรรยายเกี่ยวกับเรื่องตัวเองและครอบครัวได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 ประเมินการเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว
8.2 ตรวจใบงาน
8.4 ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทางาน
8.5 ประเมินความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาและการใช้ทักษะชีวิต

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Me & my Family
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่1 Me & my Family เรื่อง Home Sweet Home
เรื่อง We love and Care (27 พ.ค. 62)(มีใบงาน)