สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  1. บทกล่อมเด็ก เป็นงานดนตรีปลอบโยน ใช้เล่นหรือร้องให้เด็กๆ ฟัง จุดประสงค์ของเพลงกล่อมเด็กนั้นมีมากมาย ในสังคมบางแห่งจะใช้เพลงกล่อมเด็กตามกันมา โดยสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
  2. สระอือ เป็นสระเสียงยาว คู่กับสระอึที่เป็นสระเสียงสั้น ตัวอย่างคำที่ประสมสระอือ เช่น มือ ถือ ลืม ยืม เป็นต้น
  3. สระออ เป็นสระเสียงยาว คู่กับสระเอาะที่เป็นสระเสียงสั้น ตัวอย่างคำที่ประสมสระออ เช่น ขอ รอ หอ งอ ล้อ  เป็นต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อ่านออกเสียงบทกล่อมเด็กนกเขาได้

2. อ่านและเขียนสะกดคำที่ประสมสระอือ สระออได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2. ประเมินการอ่าน เขียน

3. ประเมินผลงานนักเรียน

4. ประเมินการคัดลายมือ

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก เรื่อง กาเหว่า
เรื่อง กาเหว่า (1) 1 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)