สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด พ 5.1 ม.3/5 แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนบอกการเปลี่ยนขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพจาก ABC ไปเป็น CAB ได้ถูกต้อง

2. นักเรียนบอกขั้นตอนของ RABC technique ได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ  

1. นักเรียนสามารถแสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพแบบสองคนได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถแสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพจากสถานการณ์ต่างๆเช่น จมน้ำ ไฟฟ้าดูด และสำลักควันไฟได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพของตนเองในแบบสอบถามหลังเรียนได้ถูกต้องเหมาะสม

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญญา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

2. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

3. สังเกตจากกิจกรรมการสร้างสถานการณ์จำลองจากการให้นักเรียนปฏิบัติงานกลุ่ม

เครื่องมือ

1. แบบสังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การช่วยฟื้นคืนชีพ
ชั่วโมง วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพจากสถานการณ์ต่าง ๆ
เรื่อง วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพจากสถานการณ์ต่าง ๆ 14 มี.ค. 66 (มีใบความรู้ และแบบสอบถาม)