สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การนำกิจกรรม Mural Painting มาใช้ในการการพัฒนาการทำงานศิลปะของนักเรียน

2. การนำความรู้ความเข้าใจกระบวนการขยายภาพและการลงสีโปสเตอร์ นำมาประยุกต์วิธีการสร้างสรรค์ผ่านผลงานในรูปแบบจิตรกรรมฝาผนัง

3. การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม ภายใต้เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

4. การละเล่นของไทยในงานจิตรกรรมต่อภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด
ศ 1.1 ม. 1/3 วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้เป็น 3 มิติ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1.  นักเรียนสามารถเข้าใจทัศนียภาพได้ผ่านรูปแบบงานจิตรกรรมฝาผนัง Mural painting

2.  นักเรียนสามารถเข้าใจความหมายและประโยชน์ของการละเล่นไทย

3.  นักเรียนสามารถขยายภาพโดยใช้เทคนิคการตีเส้นตาราง

ด้านทักษะและกระบวนการ
 นักเรียนสามารถขยายภาพโดยใช้เทคนิคการตีเส้นตารางผลงานของตนเอง

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย (การตรงเวลา)

2. ใฝ่เรียนรู้ (ตั้งใจเรียนและให้ความร่วมมือในการตอบคำถาม)
3. รักความเป็นไทย (กิจกรรมวาดภาพการละเล่นของไทย)

- คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

1. ทักษะการร่างภาพด้วยวิธีตีตาราง

2. ทักษะการใช้สีโปสเตอร์

3. ความรู้เกี่ยวกับจิตรกรรมฝาผนัง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ
1. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. การประเมินผลงาน ชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. แบบประเมินผลงาน ชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์
เรื่อง Mural painting และการตีตารางขยายภาพ 7 ธ.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อสำหรับครู)