สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การถนอมอาหารด้วยวิธีการควบคุมความชื้น เป็นการถนอมอาหาร เพื่อรักษาและยืดอายุการเก็บรักษา โดยลดปริมาณความชื้นออกจากอาหารให้ต่ำกว่าจุดที่จุลินทรีย์จะเจริญเติบโตได้ นอกจากนี้ ยังช่วยลดความชื้นที่มีผลต่อรสชาติ กลิ่น และคุณค่าทางอาหารได้อีกด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ม. 3/1 อภิปรายขั้นตอน การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ง 1.1 ม. 3/2 ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม

ง 1.1 ม. 3/3 อภิปรายการทำงาน โดยใช้ทักษะการจัดการ เพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้

- นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการถนอมอาหารด้วยวิธีการควบคุมความชื้นได้

ด้านทักษะกระบวนการ

1. นักเรียนปฏิบัติถนอมอาหารด้วยวิธีการควบคุมความชื้นได้

2. นักเรียนสามารถเลือกวิธีการถนอมอาหารที่เหมาะสมกับวัตถุดิบได้

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีวินัย

2. นักเรียนใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. นักเรียนความสามารถในการสื่อสาร

2. นักเรียนความสามารถในการคิด

3. นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา

4. นักเรียนความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียน และการทำกิจกรรม

3. ใบงาน เรื่อง แบบบันทึกการปฏิบัติถนอมอาหารด้วยวิธีการควบคุมความชื้น

เครื่องมือ

1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2. แบบประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน

3. แบบประเมินใบงานกิจกรรม เรื่อง แบบบันทึกการปฏิบัติถนอมอาหารด้วยวิธีการควบคุมความชื้น

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การถนอมอาหาร
ชั่วโมง ปฏิบัติถนอมอาหารโดยวิธีการควบคุมความชื้น
เรื่อง ปฏิบัติถนอมอาหาร ด้วยวิธีการควบคุมความชื้น 22 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)