สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. เทคนิคสื่อผสม

2. แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยใช้วิธีการสร้างสรรค์มากกว่าสองรูปแบบมาผสมผสานในผลงานชิ้นเดียวกัน
3. เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์จากวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้รอบตัว
4. การใช้ความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานศิลปะสื่อผสมของตนเอง
5. การนำความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบที่เน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน มาสื่อถึงเรื่องราวของงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ศ 1.1 ม. 1/4 รวบรวมงานปั้นหรือสื่อผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว 3 มิติ โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืนและการสื่อถึงเรื่องราวของงาน
จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านทักษะและกระบวนการ
1. นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยเทคนิคสื่อผสม
2. นักเรียนสามารถสื่อสารเรื่องราวของงาน โดยนำความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นเอกภาพความกลมกลืน และความสมดุล มาใช้
3. นักเรียนสามารถเลือกวัสดุมาใช้ในการสร้างงานศิลปะสื่อผสมได้

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย (การตรงเวลา)

2. มุ่งมั่นในการทำงาน (ตั้งใจเรียนและให้ความร่วมมือในการตอบคำถาม)

- คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

1. ทักษะการสร้างงานศิลปะเทคนิคสื่อผสม

2. การนำเอกภาพ ความกลมกลืน และความสมดุลมาใช้ในการออกแบบ

3. ทักษะการเลือกวัสดุในการทำงานศิลปะ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ
1. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. การประเมินผลงาน ชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. แบบประเมินผลงาน ชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์
เรื่อง ปฏิบัติศิลปะสื่อผสม 23 พ.ย. 65 (มีใบงาน)