สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืชสามารถทำให้มีจำนวนต้นพืชมากขึ้น ช่วยรักษาพันธุ์พืชที่มีลักษณะดีมิให้สูญพันธ์ ทำให้ได้พันธุ์พืชใหม่ที่มีคุณภาพดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกประโยชน์ของการขยายพันธ์พืชได้
2.ปฏิบัติตามใบกิจกรรมเรื่องประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช
3.รับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2.การปฏิบัติกิจกรรม

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วย เกษตรกรรมคู่บ้าน
ชั่วโมง เกษตรกรรมคู่บ้าน
เรื่อง ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช วันที่ 3 ธ.ค. 2561