สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การขยายพันธุ์พืชสามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งต้องอาศัยทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการทำงานและจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายวิธีการขยายพันธ์พืชได้
2.ปฏิบัติตามใบกิจกรรมเรื่องการขยายพันธุ์พืช
3.รับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2.การปฏิบัติกิจกรรม

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วย เกษตรกรรมคู่บ้าน
ชั่วโมง เกษตรกรรมคู่บ้าน
เรื่อง การขยายพันธุ์พืช วันที่ 26 พ.ย. 2561