สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ดินและปุ๋ย เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งการปลูกพืชให้ได้ผลดี จะต้องรู้จักคุณสมบัติของดินและปุ๋ยชนิดต่างๆ เพื่อให้เลือกใช้ดินและปุ๋ยที่เหมาะสมกับชนิดของพืชที่ปลูก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกชนิดของดินและปุ๋ยได้
2.ปฏิบัติตามใบกิจกรรมเรื่องดินและปุ๋ย
3.เป็นผู้รับผิดชอบและตรงต่อเวลา

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2.การปฏิบัติกิจกรรม

3.ใบงาน

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วย เกษตรกรรมคู่บ้าน
ชั่วโมง เกษตรกรรมคู่บ้าน
เรื่อง ดินและปุ๋ย วันที่ 19 พ.ย. 2561