สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเลือกใช้เครื่องมือเกษตรมาช่วยในการทำงานเพื่อทุ่นแรงและเพิ่มผลผลิตให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เราต้องใช้เครื่องมือให้ถูกวิธี เหมาะสมกับงานและใช้ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้เราต้องรู้จักดูแลรักษาเครื่องมือเพื่อให้ใช้เครื่องมือได้อย่างคุ้มค่า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกชนิดและประเภทของเครื่องมือเกษตรได้
2.เลือกใช้เครื่องมือเกษตรได้เหมาะสมกับงานมี
3.อธิบายวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือเกษตรได้

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการเรียน

2.การปฏิบัติกิจกรรม

3.ใบงาน

ปีการศึกษา 2561 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วย เกษตรกรรมคู่บ้าน
ชั่วโมง เกษตรกรรมคู่บ้าน
เรื่อง เครื่องมืองานเกษตรและความปลอดภัยในการใช้ วันที่ 12 พ.ย. 2561